Regulamin dystrybucja

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy PRZECZYTANIE, dostępny pod adresem internetowym www.przeczytanie.pl , prowadzony jest przez.Justynę Janiszewską prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Agencja kreatywna ToliToli, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6452453660, REGON 382537563

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Dystrybutorów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów współpracy z Dystrybutorem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Dystrybutor - osoba prawna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja kreatywna ToliToli, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6452453660, REGON 382537563

3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.przeczytanie.pl.

5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Dystrybutorem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin - niniejszy regulamin Dystrybucja.

7. Prowizja – jest to kowta brutto wynikająca z promocji Sklepu przez Dystrybutora

8. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa

9. Umowa Współpracy - umowa promocji Produktu zawierana albo zawarta między Dystrybutorem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Współpracy rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul.Piastowska 7/4, 43-300 Bielsko Biała

2. Adres e-mail Sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL84249000050000400071155013

4. Dystrybutor może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Opera, Firefox lub Google Chrome,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,,

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie panelu Dystybutora w Sklepie wymaga zalogowanie się do Konta Dystrybutora.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Końcową (ostateczna) Prowizja do zapłaty dla Dystrybutora składa się z 18% ceny Produktu

5.Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zasady otrzymania Prowizji

W celu otrzymania Prowizji należy:

1. wystawić fakturę przez Dystrybutora za miesiąc poprzedzający okres rozliczeniowy z 10 dniowym okresem zapłaty

2. wysłać ją na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. minimalna kwota na fakturze to 50 zł brutto

§ 7

Oferowane metody płatności Prowizji

1. Płatność dla polskich jednostek prawnych dokonywana jest na wcześniej podany w Panelu Dystrybutora numer konta bankowego Dystrybutora

3. Płatność dla zagranicznych jednostek prawnych dokonywana jest na wcześniej podany w Panelu Dystrybutora numer konta bankowego Dystrybutora lub PAYPAL

§ 8

Wykonanie umowy współpracy

1. Zawarcie Umowy Współpracy między Dystrybutorem a Sprzedawcą następuje po uprzednim zalogowaniu się przez Dystrybutora do Panelu Dysrybutora na stronie Sklepu

2.Umową Współpracy objęte są wszystkie Produkty

§ 9

Obowiązki Dystrybutora

1. Zalogowanier się do Panelu Dystrybutora celem:

- ustawienia nowego hasła

- uzupełnienia danych firmy oraz danych do przelewu

- pobrania spersonalizowanego linku dystrybutora

- pobrania minimu jednego banera reklamowego z zakładki DO POBRANIA

- umieszczenia w widocznym miejscu na stronie Dystrybutora banera reklamowego Sprzedawcy wraz z linkiem dystrubutora

- wystawiania faktur celem uzyskania Prowizji

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Dystrybutort może odstąpić od Umowy Współpracy w trybie natychmiastowym bez podania jakiejkolwiek przyczynyn , informując o tym fakcie Sprzedawce za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Sprzedawca może odstąpić od Umowy Współpracy w trybie natychmiastowym bez podania jakiejkolwiek przyczynyn , informując o tym fakcie Dystrybutora za pośrednictwem wcześniej podanego maila.

3. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia Dystrybutora od Umowy Współpracy Sprzedawca wypłaci Prowizje do daty otrzymania maila z wypowiedzeniem umowy Współpracy przez Dystrybutora

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Dystrybutora zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Dystrybutora zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Współpracy, a także w celu marketingowym.

3. Dystrybutor ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Współpracy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca nie ma konieczności informowania Dystrybutora

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

PARTNER:
Image is not available

Pracownia Twórcza w Bielsku Białej

PARTNER:
Image is not available

Biuro projektów architektonicznych i krajobrazu

PARTNER:
Image is not available

Zajęcia artystyczne dla dzieci w Bielsku Białej

PARTNER:
Image is not available

FOREX - Sygnały - Oprogramowanie

Slider